HİZMETLERİMİZ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

– Risk Değerlendirmesi yapmak,

– Acil Durum Planı hazırlamak,

– İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek,

– İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,

– İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak,

– Yıllık Çalışma ve Eğitim Planı hazırlamak,

– İşverene iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,

– Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak,

– Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak,

– İç Yönetmelik hazırlamak,

– Çalışma talimatları hazırlamak,

– İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek,

– Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin çalışma ve depolanma şartlarını belirlemek,

– Kimyasal maddelerin çalışma ve depolanma şartlarını belirlemek,

– Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak,

– Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak,

– Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,

– Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek,

– Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek,

– İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,

– Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek,

– Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

İŞ YERİ HEKİMİ VE SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ

İşyeri Hekimi Hizmetleri

– İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,

– Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,

– Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek,

– İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak,

– İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,

– Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak,

– İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,

– İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek,

– Yıllık çalışma planı hazırlamak

Diğer Sağlık Personeli Hizmeti

– Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak,

– Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak,

– İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,

– Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak,

– İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL DURUM PLANI

Risk Değerlendirmesi

– Tehlikelerin tanımlanması,

– Risklerin belirlenmesi ve analizi,

– Risk kontrol adımları,

– Dökümantasyon,

– Değişen koşulları uygun risk değerlendirmesinin yenilenmesi

 

İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği,

MADDE 5 – (1) İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

MADDE 7 – Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

Acil Durum Planı

– İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar belirlenir,

– Belirlenen mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirler alınır,

– Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçümler ve değerlendirmeleri yapılır,

– Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilir,

– Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yapılır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

– Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği, yönetmelikte yer alan konularla ilgili eğitimlerin çalışanlara verilmesi sağlanır.

– Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

– İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

– Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

– İşyerinde onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.

– Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilir.

SERTİFİKALI İLKYARDIMCI EĞİTİMİ

İlkyardımcı bulundurulması

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

  1. a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  2. b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  3. c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.

 

Vermiş Olduğumuz İlk Yardım Eğitimleri

Temel İlk Yardım Eğitimi

Eğitim süresi 16 saattir (2 gün) . Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sınav yapılmakta, katılımcılara ‘Temel İlkyardım Eğitim Sertifikası’ ve ilkyardımcı kimlik kartı verilmektedir. Temel İlkyardım eğitimi, 16 saatlik program 2 gün (8+8 saat) olarak uygulanmaktadır.

İlkyardım  Sertifikası Güncelleme Eğitimi

Temel ilk yardım eğitiminin yarısıdır. Eğitim süresi 8 saattir (1 gün) . Eğitim sonunda Eğitim Merkezimiz Tarafından 40 soruluk teorik sınav yapılmaktadır. Teorik sınav notunun önemi olmaksızın eksik kalınan konular üzerinden maket üzerinde uygulamalarla eğitim tamamlanır.

Eğitimler ,  İlkyardım eğitim merkezinin salonunda veya firma istekleri doğrultusunda eğitim alacak firmanın belirleyeceği salonda verilmektedir.

TEMEL VE GENEL YANGIN EĞİTİMİ

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği , işletmelerin ölçeğine ve çalıştırdığı personel sayısına bakılmaksızın acil durum planı dahilinde temel yangın eğitimi almış kişi/kişilerin istihdam edilmesi ve diğer çalışanların da ayrıca eğitilmesi gerekmektedir.

Eğitim öncesinde , şirketimizden gelecek ekip firma profilinizi inceler, yasa ve yönetmeliklere olan yükümlülüğünüzü değerlendirir, eğitimleri planlayıp uygulamasını gerçekleştirir, hizmeti ve süreci raporlandırır.  Eğitim sürecine iş güvenliği uzmanı da katılım sağlar ve yasalar gereği yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde destekçi olur.

Eğitimlerimiz temel ve genel olmak üzere iki farklı programda ele alınır. Temel eğitimlerimiz toplam 16 saat ve 2 gündür, acil durum planı içindeki ekipte görev alacak destek elemanlarına verilir. Genel eğitimlerimiz ise işyerindeki beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanlara yöneliktir. Teorik eğitimlerin ardından uygulamalı yangın tahliye ve söndürme tatbikatları yapılır. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika düzenlenir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI / DÖKÜMANI

Yapı ve madencilik işlerinde, yürütülen faaliyetleri dikkate alınarak;

– Çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma ve yüksekten düşme,

– Kimyasal ve biyolojik maddelerle çalışmalarda,

– Radyasyon içeren çalışmalarda,

– Yüksek gerilim hatları yakınlarındaki çalışmalarda,

– Kuyu yeraltı kazıları ve tünel işlerinde,

– Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işlerde,

– Basınçlı keson içinde yapılan işlerde,

– Patlayıcı madde kullanımı gerektiren işlerde,

– Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işlerinde,

riskler değerlendirilerek, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefleyen kuralların bulunduğu, Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı hazırlanmaktadır.

ORTAM ÖLÇÜMLERİ

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası gereği, iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımının ölçülebilir, izlenebilir bir şekilde ele alınması gerektiğinden işyerinde termal konfor ve fiziki şartlar açısından uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir.

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarlar hk yönetmelik Madde 5 İşveren , işin gereği ortaya çıkan çalışanların sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek unsurları öğrenmek,izlemek ve önlemek üzere ortam ölçümlerini yaptırıp , sonuçlarına göre gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. *

İşletmelerde yapılan iç ortam ölçümleri

* İşyeri Havasında Toz-Lif Ölçümü
İşyerlerinde müsaade edilen solunabilir toz sınır değerlerinin aşılmamasına özen gösterilerek tozun neden olduğu akciğer hastalıklarına engel olunabilir. Bunu sağlamak için; solunabilir tozların örneklerinin alınması ve mineralojik özelliklerinin incelenmesi konuları büyük önem kazanmaktadır.

Tozla Mücadele Yönetmeliği Madde 8 (1) İşveren, belirlenen periyodik aralıklarla toz ölçümlerinin yapılmasını , işyerinde çalışanların toz maruziyetinin bulunduğu koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu ölçümlerin tekrarlanmasını sağlar.

* Günlük Kişisel Toz Maruziyet Ölçümü
Üretimde toz ve lifin ortaya çıktıgı endüstri alanlarında periyodik olarak toz ve lif ölçümleri yapılarak maruziyet miktarları ve toz çeşitlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

Bu ölçüm, çalışma süresi boyunca çalışanların maruz kaldıkları tozun cinsini ve miktarını belirlemeye yönelik bir ölçümdür.

* İşyeri Havasında Anlık Gaz Ölçümü
Proses gereği açığa çıkan gazlara maruziyetin belirlenmesi için yapılan ölçümdür.
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliği Madde 5 – (1) İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

* Hava Akım Hızı Ölçümü
Termal konfor, çalışılan ortam için  gereken hava, sıcaklık, nem ve basınç koşullarının yaşama standartlarına uygun olmasıdır. Basıncın yüksek olması da, nemin fazla veya eksik olması da, aşırı sıcak ya da aşırı soğukta insan sağlığına ciddi sorunlar yaratmaktadır. Çalışma ortamı için gerekli koşulları sağlamak için ve koşulların uygunluğunu belirlemek için termal konfor ölçümü yaptırılması gerekmektedir .

* İşyeri Ortamından Gürültü Ölçümü
Çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için işyerindeki gürültünün ölçümü yapılmalıdır.

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik Madde 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirler.

* Günlük Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü
Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8 saat) (dB(A) re.20 µPa): TS 2607 ISO 1999: 1990 standardında tanımlandığı gibi, sekiz saatlik iş günü için, anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalamasını ifade eder. Rutin çalışma koşullarında 8 saatlik çalışma süresince kişinin maruz kaldığı gürültünün ortalamasını (Maruziyet etkin değerlerini) vermektedir.

* Tüm Vücut Titreşim Kişisel Maruziyet Ölçümü
Çalışma koşullarından kaynaklanan , kaynağında çözülememiş olan titreşime maruz kalan çalışanın , titreşimin neden olabileceği meslek hastalıklarından korunması için gerekli tedbirlerin alınması için yapılan ölçümdür.
Titreşim yönetmeliği Madde 5 – b) Bütün vücut titreşimi için;
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 1,15 m/s2,
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 0,5 m/s2 olacaktır.
İşçinin bütün vücut titreşimine maruziyeti bu Yönetmeliğin Ek’inin B bölümünün 1 inci maddesinin hükümlerine göre değerlendirilecek veya ölçülecektir.

* El-Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü
Titreşim yönetmeliği Madde 5-
Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri:
Titreşim yönetmeliği’ne göre ;
a) El – kol titreşimi için;
1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s2,
2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet etkin değeri 2,5 m/s2.
İşçinin el–kol titreşimine maruziyeti, bu Yönetmelik Ek’inin A Bölümünün 1 inci maddesi hükümlerine göre değerlendirecek veya ölçülecektir.

* İşyeri Aydınlatma Ölçümü
Aydınlatma ölçümü; İş Sağlığı ve  Güvenliği Kanunu gereğince zorunlu olup, aydınlık şiddetinin standartlar çerçevesinde, maksimum ve minimum sınırlar arasında olup olmadığını belirleyen bir ölçümdür. Aydınlatma ölçümleri, konusunda yetkili, uzman personelimiz tarafından yapılmakta ve kontrol edilmektedir.

* Toksik Gaz ve Buhar Ölçümü
İşyerlerinde hammadde, ara veya mamül madde olarak gaz, buhar, sis, duman veya toz şeklinde değişik maddeler bulunur veya çeşitli işlemler sonucu ortaya çıkar. Bunlar işyeri havasını kirletebilirler, çalışanlar için zehirleyici olabilirler.  Bu gaz ve buharların konsantrasyonları uzman ekibimiz tarafından ölçülmektedir .

* İşyeri Havasında VOC Ölçümü
Voc ölçümü; işyeri ortamında havadaki uçucu organik bileşiklerin konsantrasyonunun belirlenmesi için yapılan ölçümdür.

* İşyeri Havasında Ağır Metal Ölçümü
İşyeri havasında çalışanların sağlığına zarar verecek türde bulunan ağır metallerin tespit ve konsantrasyonlarının ölçümleri yapılıp , sonuçları değerlendirilmektedir.

Ölçüm ve analizler, TSE EN ISO/ IEC 17025 akreditasyon belgesine sahip laboratuvar tarafından yapılmakta ve sonuçları rapor olarak sunulmaktadır.

KALDIRMA ARAÇLARI PERİYODİK MUAYENELERİ

– Forklift Periyodik Kontrolleri

– Vinç Periyodik Kontrolleri

– Caraskal Periyodik Kontrolleri

– Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolleri

– Platform Periyodik Kontrolleri

– Transpalet Periyodik Kontrolleri

– Asansör Periyodik Kontrolleri

– İş Makineleri Periyodik Kontrolleri

BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK MUAYENELERİ

– Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü,

– Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü,

– Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü,

– Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü,

– Boyler Periyodik Kontrolü,

– Kompresör Periyodik Kontrolü,

– Hava Tankı Periyodik Kontrolü,

– Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü,

– Hidrofor Periyodik Kontrolü,

– Otoklav Periyodik Kontrolü,

– Basınçlı Kap Statüsünde Bulunan Özel Kazanların Periyodik Test ve Kontrolleri

Periyodik kontroller , TSE EN ISO/ IEC 17020 akreditasyon belgesine sahip laboratuvar tarafından yapılmakta ve sonuçları rapor olarak sunulmaktadır.